THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
05:00 – 07:00 Rèn luyện tâm trí
07:00 – 09:00 Lao động hăng say
09:00 – 10:00 Rèn luyện tâm trí
10:00 – 12:00 Lao động hăng say
12:00 – 15:00 Ăn trưa ngoài trời
15:00 – 17:00 Lao động hăng say
17:00 – 19:00 Gặp gỡ người thân
19:00 – 20:00 Tổng kết cuối ngày
20:00 – 21:00 Rèn luyện tâm trí
21:00 – 05:00 Phục hồi năng lượng